Ročník 8 Číslo 2 2020

OBSAH :

VICTOR  OTIENO OKECH
A REVIEW ON THE TYPOLOGY OF CHILD LABOUR

HAJNALKA NÉMETH
KONCEPT PODPORUJÚCI KONKURENCIESCHOPNOSŤ: NÁBEH KONCEPCIE SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI V PODNIKOCH

ANNA LESŇÁKOVÁ  - ZUZANA  HUDÁKOVÁ - MIROSLAVA ŠUTVAJOVÁ
PREVENTÍVNE OPATRENIA  VO VYŠŠOM VEKU

MARTIN MURÁNSKY
PRINCÍP ROVNOSTI A ĽUDSKÉ PRÁVA

MONIKA MAČKINOVÁ - VĚRA ZÁMKOVÁ
PROBLÉMY SENIORŮ PŘI ADAPTACI NA NOVÉ PROSTŘEDÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY

PAVOL KOPINEC
SOCIÁLNA PRÁCA, SOCIÁLNE MÉDIA A DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ I. ČASŤ

PETER PLAVČAN
NIEKTORÉ SÚVISLOSTI V MATEMATICKEJ A PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI TIMSS