Ročník 11 Číslo 3-4 2023

OBSAH :

MINAŘÍKOVÁ, V.  – PLANKA, T.  – MAČKINOVÁ, M.
EXISTENTIAL THEORY OF SOCIAL WORK

MAČKINOVÁ, M. – PLANKA, T. – MAČKINOVÁ, M.
KRITICKÉ TEÓRIE SOCIÁLNEJ PRÁCE

NÉMETH, Z.
KVALITA AKO PILIER INOVATÍVNEHO ROZVOJA ORGANIZÁCIÍ

NESZMÉRY, Š.
ROZVOD AKO PROCES VÝZNAMNÝCH ZMIEN V RODINE