Ročník 10 Číslo 1 2022

OBSAH :

PLAVČAN, P.  -  OŽVALDOVÁ, A.  -  ŠEBESTA, M.
CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A JEHO INŠTITÚCIE

POLIEVKOVÁ, P.  –  KOVÁČIKOVÁ, M.
MEDZI TEXTOM, NARATÍVOM, NARÁCIOU A DISKURZOM Z POHĽADU MASMEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ

MAREKOVÁ, H.
ATRIBÚTY VÍZIE BUDOVANIA NOVÉHO SVETA  S POHĽADOM NA SOCIÁLNU OBLASŤ

HODÁKOVÁ, S.
VÝZNAM MENTÁLNEJ HYGIENY V KONTEXTE UNIVERZITNÉHO VZDELÁVANIA BUDÚCICH TLMOČNÍKOV

MAČKINOVÁ, M. - SKALIČANOVÁ, M.
FEMINIZMUS V SOCIÁLNEJ PRÁCI