Ročník 7 Číslo 4 2019

OBSAH :

MAČKINOVÁ, M.  -  MIKLÓŠOVÁ, P.
RESOCIALIZÁCIA AKO POMOC ŽENÁM ZÁVISLÝM NA ALKOHOLE K NÁVRATU DO BEŽNÉHO ŽIVOTA

MALÍK, B.  -  MAREKOVÁ, H. -  ŠEBESTOVÁ, P.
ČO ROZUMIEŤ POD ADRESNOSŤOU SOCIÁLNEJ PRÁCE

MIKLÓŠOVÁ, P. -  MAČKINOVÁ, M.
TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ SOCIÁLNEJ PRÁCE PRI PRÁCI SO ŽENAMI ZÁVISLÝMI NA ALKOHOLE

NÉMETH, H.
EVOLÚCIA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI A JEJ PODSTATA V STRATEGICKOM RIADENÍ

SVOBODA, Z. – MÜHLPACHR, P.
DETERMINANTY SOCIÁLNÍ PARTICIPACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM