Ročník 4 Číslo 1-2 2016

OBSAH

BALÁŽOVÁ, Emília
KOMPARÁCIA VYBRANÝCH DÁVOK NEMOCENSKÉHO POISTENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A V ČESKEJ REPUBLIKE.

DĚD, Marián
HODNOTY A ICH KLASIFIKÁCIA

ZAMBOVÁ, Andrea
PROCES ŠTRUKTÚROVANIA PROBLÉMU AKO SÚČASŤ FÁZY IDENTIFIKÁCIE PROBLÉMU V PROCESE TVORBY VEREJNEJ POLITIKY

LIPTÁKOVÁ, Katarína
NIEKTORÉ INŠTITÚCIE A DOHOVORY OVPLYVŇUJÚCE EURÓPSKU VEREJNÚ SPRÁVU

MAREKOVÁ, Hermína
FEMINIZÁCIA CHUDOBY NA SLOVENSKU