Ročník 3 Číslo 3-4 2015

OBSAH :

BAKOVÁ, D. a LEŠKOVÁ, L.
VZDELÁVANIE, ZAMESTNANOSŤ A BUDÚCNOSŤ ABSOLVENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE NA SLOVENSKU

BUJDA, S.
ĽUDSKÉ PRÁVA V KONTEXTE ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

KOVÁČOVÁ, S. a  KOVÁČOVÁ, N.
SUKCESÍVNA GENÉZA TROJÚROVŇOVEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY V POĽSKEJ REPUBLIKE S AKCENTOM NA DEFRAGMENTOVANÚ  OBECNÚ KONFIGURÁCIU

PLECKA, M.
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE MAŁYCH I ŚREDNIC PRZEDSIĘBIORSTW

ŠEBESTOVÁ, P.  a  MAREKOVÁ, H.
DEINŠTITUCIONALIZÁCIA  ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A KOMUNITNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

ŽUPOVÁ, E.
KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC