Ročník 5 Číslo 3-4 2017

OBSAH

DUDIĆ, Branislav a kol.
ZAPADNÝ BALKÁN A SRBSKO V EURÓPSKEJ INTEGRÁCII

DĚD, Marián
MIGRÁCIA MOSLIMSKÉHO OBYVATEĹSTVA A JEJ VPLYV NA DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

KOVÁČOVÁ, Simona
KOMUNÁLNA ŠTRUKTÚRA A INTERAKCIE MEDZI MIESTNOU SAMOSPRÁVOU A CENTRÁLNOU VLÁDOU V ČESKEJ REPUBLIKE