Štatút

Štatút

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Vysoká škola Danubius v súlade so svojou zakladacou listinou vydáva recenzovaný

vedecký časopis

REVUE SPOLOČENSKÝCH A HUMANITNÝCH VIED

Vydávanie časopisu sa riadi týmto štatútom.

ČLÁNOK 1

Poslanie časopisu

Hlavným poslaním internetového, vedeckého, recenzovaného časopisu je poskytovať  priestor na uverejňovanie  vedeckých  a odborných príspevkov zo spoločenských a humanitných vedných disciplín. Uverejnené príspevky poskytujú inšpiratívne zdroje, ale aj možnosti širokej diskusie vedeckej komunity v rámci rôznych konceptov spoločensko-humanitných vied. Jednotlivé čísla časopisu majú divergentný obsah, avšak časopis ponúka autorom aj možnosť monotematického príspevku vo forme suplementa.

Publikované príspevky majú nielen domáci pôvod, ale mapujú výsledky aj zahraničných akademických pracovníkov. Špecifikom  časopisu je možnosť publikovania i v českom, anglickom, nemeckom, poľskom a ruskom jazyku. Postupným etablovaním redakčnej rady aj zahraničnými odborníkmi, časopis bude neustále kultivovať diskurz a aktuálnosť publikovaných textov.

Cieľom časopisu je aj vzájomná spolupráca a upevňovanie vzťahov so zahraničnými akademickými partnermi a renomovanými odborníkmi v spoločensko -humanitných vedách.

ČLÁNOK 2

Odborné zameranie a garancia príspevkov

1.   Autori sa usilujú o čo najvyššiu kvalitu svojich príspevkov, o metodologickú presnosť, ako aj objektivitu pri diskusii výsledkov. Príspevky musia spĺňať základné etické princípy kladené na výskum. V rukopise neuvádzajú žiadne časti cudzieho textu alebo výskumu, bez toho, aby neuviedli zdroj a pôvodného autora. Takéto konanie sa považuje za plagiátorstvo. Autorstvo a poradie spoluautorstva príspevku by malo odzrkadľovať reálny podiel tvorivej práce na vypracovaní príspevku.

2.   Recenzentmi príspevkov sú renomovaní akademickí a výskumní pracovníci pôsobiaci v oblasti spoločensko-humanitných vied, ktorí súčasne garantujú vedecko-odbornú úroveň príspevkov. Recenzenti sa zaväzujú pristupovať k recenzii z pozície odborníka, ktorý je rovnocenný autorovi, a to s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu vedeckú kvalitu posudzovaného príspevku.

3.   Časopis ponúka priestor pre publikáciu príspevkov v podobe:

 1. samostatných vedeckých štúdií, ako aj cyklov vedeckých štúdií;
 2. esejí;
 3. recenzií publikácií vzťahujúcich sa na hlavné zameranie časopisu;
 4. odborných diskusií;
 5. informácií súvisiacich so základným poslaním časopisu.

4.   Časopis spravidla vychádza v elektronickej on-line podobe pravidelne štyrikrát ročne a to v termínoch:

 • marec
 • jún
 • september
 • december
 • Supplementum  1, 2, 3, 4.

Časopis môže byť vydaný aj ako dvojčíslo.

5.   Časopis prijíma a publikuje výhradne iba pôvodné, nepublikované príspevky v jazykoch:

 • slovenský jazyk;
 • český jazyk;
 • anglický jazyk;
 • nemecký jazyk;
 • ruský jazyk;
 • poľský jazyk;

6.    Za jazykovú kultúru zodpovedajú autori.
7.    Pokyny pre autorov príspevkov tvoria prílohu tohto štatútu.

ČLÁNOK 3

Redakčná rada

 1. Redakčnú radu časopisu menuje predseda Správnej rady Vysokej školy Danubius.
 2. Redakčná rada časopisu má minimálne desať členov.
 3. Funkčné obdobie redakčnej rady je spravidla štvorročné.
 4. Redakčná rada prerokúva koncepciu časopisu, obsah a štruktúru jednotlivých čísiel a posudzuje predložené príspevky, ktoré postupuje recenzentom.
 5. Hlavný redaktor zvoláva redakčnú radu podľa potreby, minimálne však 2 x ročne.
 6. Za vedecko-odbornú a zároveň etickú úroveň časopisu zodpovedá predseda redakčnej rady.   

ČLÁNOK 5

Povinnosti hlavného redaktora

 1. Zodpovedá za koncepciu časopisu a obsah čísla v súlade s rozhodnutím redakčnej rady.
 2. Riadi činnosť redakcie a zvoláva redakčnú radu.
 3. Zastupuje redakciu a redakčnú radu pred vydavateľom.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tento štatút bol schválený Akademickým senátom VŠD a Vedeckou radou VŠD a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania predsedom Správnej rady VŠD.

Súčasne sa ruší predchádzajúci Štatút z 18.2.2013.

V Sládkovičove   18.1.2018

                                       

doc. Ing. Džalal Gasymov, PhD.

predseda Správnej rady VŠD