Redakcia

REDAKČNÁ RADA / EDITORIAL BOARD

PREDSEDNÍČKA / CHIEF EDITOR
doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
petronela.sebestova@gmail.com

ZÁSTUPCA PREDSEDNÍČKY / DEPUTY CHAIRMAN OF EDITORIAL BOARD
Dr.h.c. prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.
mackinova@fedu.uniba.sk

ČLENOVIA / MEMBERS
Prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave)
Prof. Dr. Thorsten Eidenmüller, LL.M. (Allensbach Hochschule, Weilburg)
Prof.  László Patyán (University of Debrecen, Faculty of Health Department of Gerontology)
Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave)
Prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
Prof. JUDr. Rastislav Funta, PhD. (Fakulta práva J.J., Vysoká škola Danubius)
doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.  (Vysoká škola Danubius)
Prof. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  (Univerzita Komenského, Bratislava)
PhDr. Marián Děd, PhD. (Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha)
Prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. (Praha, Univerzita Karlova, Ped. fakulta)
Doc. Mgr. Barbora Nowak, PhD. (Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Pracy Socjalnej)
Ing. Michal Svátek, PhD. (Slovenská technická univerzita, Bratislava)

RECENZNÉ KONANIE / REVIEWING
Dvojito anonymné (double-blind review). Redakcia nezverejňuje meno recenzenta konkrétneho príspevku a recenzentovi posiela prácu bez uvedenia autorov.

VYDAVATELIA / PUBLISHERS
Vysoká škola Danubius, Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo
Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava

Časopis vychádza štyrikrát ročne.

Časopis je registrovaný: Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)