Pokyny pre autorov

Náležitosti a štruktúra príspevku

Príspevky do časopisu  posielajte v elektronickej forme na e-mail adresy redakcie v  nasledovnej štruktúre:

  • názov príspevku
  • meno autora/autorov, pracovisko autora/autorov,  tituly, hodnosti,  kontakt: e-mail
  • kľúčové slová : 4 – 7 kľúčových slov v anglickom jazyku a v jazyku v ktorom je

príspevok napísaný 

  • abstrakt v anglickom jazyku, s anglickým názvom príspevku (cca 700 znakov)
  • vlastný text
  • zoznam použitej literatúry podľa platných štandardov

Za jazykovú kultúru  príspevku zodpovedajú autori.

Písmo: Times New Roman, veľkosť písma: 12 bodov

Riadkovanie: 1,5

Zarovnanie textu: do bloku

Celý text spracovať v MS WORD 6.0 a vyššie.

Vzhľad stránky: 2,5 cm (okraje - horný, dolný, vľavo a vpravo) a 1,25 cm (záhlavie a päta).

Šírka pravítka (dĺžka riadku): 16 cm.

Strany nečíslovať.

Skratky pri prvom použití riadne vysvetliť celým textom a nepoužívať ich v nadpisoch statí, v nadpisoch tabuliek a grafov.

Rozlišujte písmeno veľké O a číslicu 0, malé písmeno l a číslicu 1.

Tabuľky:

Označenie tabuľky: Tabuľka 1 Názov tabuľky (pod tabuľkou).

V tabuľkách nepoužívať: štýly a vertikálnu orientáciu textu.

Grafické objekty:

Označenie grafického objektu: Obrázok 1 názov obrázku (pod obrázkom). 

Rozhodnutie o publikovaní

Príspevky sú posudzované po obsahovej a formálnej stránke. Redakčná rada na základe odporúčania recenzenta rozhodne o prijatí, resp. odmietnutí príspevku. Podľa pripomienok recenzenta môže byť práca vrátená autorovi na doplnenie alebo prepracovanie. Redakcia si vyhradzuje právo na formálne úpravy príspevkov a v nevyhnutnom prípade právo na zaradenie príspevku do jednotlivých čísel podľa vlastného uváženia. Príspevky nie sú honorované, ale elektronická - internetová forma časopisu zabezpečuje ich vysokú publicitu.

Uverejnený príspevok sa stáva majetkom vydavateľa a každé ďalšie použitie je možné len s citovaním pôvodu príspevku.

Vaše otázky v prípade nejasností, či potreby poskytnutia dodatočných informácií, zasielajte na adresu: 

petronela.sebestova@gmail.com