Ročník 2 Číslo 3-4 2014

OBSAH :

KOZOŇ, ANTONÍN
ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA A SOCIÁLNA PRÁCA  V ANDRAGOGIKE

KUSÍN, VASIL
ĽUDSKÁ KREATIVITA A JEJ EKOLOGICKÉ LIMITY

MATULAY, STANISLAV
BOOM ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ PRÁCE NA AKADEMICKEJ PÔDE SLOVENSKA PO ROKU 1989

ŠEBESTOVÁ, PETRONELA
VEDENIE A KONTROLA DOKUMENTÁCIE O PRIJÍMATEĽOVI SOCIÁLNYCH SLUŽIEB AKO SÚČASŤ HODNOTENIA KVALITY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ STARTOSTLIVOSTI

ZAMBOVÁ, ANDREA
PREHĽAD PRÍSTUPOV K OTÁZKE FORMULÁCIE PROBLÉMU VO VEREJNEJ POLITIKE