Editoriál

Vážení čitatelia,

predstavujeme vám multidisciplinárny, vedecký, recenzovaný časopis Vysokej školy Danubius, ktorého  poslaním je  obohatiť oblasť spoločensko-humanitných vedných disciplín prostredníctvom príspevkov renomovaných odborníkov, ktorí pôsobia v spektre širokého záberu poslania časopisu.

V rámci príspevkov budete vtiahnutí do aktuálnych otázok a problematiky v oblasti sociálnej práce, psychológie, pedagogiky, práva, sociálnej politiky, politológie, verejnej politiky, verejnej správy, histórie, sociológie a ďalších iných vedných odborov, ktoré sa rozvíjajú ako doma, tak aj  v zahraničí.

Vysoká škola Danubius síce nepatrí medzi tzv. kamenné univerzity, s dlhoročnou históriou, ale určite patrí medzi mladé, moderné súkromné vysoké školy, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v oblasti vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Súkromná Vysoká škola Danubius so sídlom v Sládkovičove zdokonaľuje priestor medzi vzdelávacími inštitúciami s  ambíciou poskytovať nie len kvalitné vzdelávanie svojim študentom, ale aj realizovať vysoko konkurencieschopné výstupy v podobe riešených projektov.

Elektronický – internetový, recenzovaný časopis Revue spoločenských a humanitných vied vám ponúka  široký diapazón  informácií v podobe vedeckých štúdií, esejí, odborných článkov, autorských úvah, ale aj kritických pohľadov v najširších spoločenských vzťahoch prezentovaných domácimi a zahraničnými autoritami.

Boli by sme radi, keby ste aj vy, vážení čitatelia, ktorých poslanie nášho časopisu oslovilo, publikovali svoje  názory, ktorými by ste prispeli a podporili snahu o tvorbu jednoty v rôznorodosti vedeckých a odborných poznatkov.

                            

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
predsedníčka redakčnej rady