Ročník 9 Číslo 3 2021

OBSAH :

NESZMÉRY, Š.
FORENZNÁ SOCIÁLNA PRÁCA V PODMIENKACH VÄZENSTVA

NÉMETH, H.
UDRŽATEĽNÁ KONKURENCIESCHOPNOSŤ ORGANIZÁCIÍ V ÉRE GLOBÁLNYCH KRÍZ

PITOŇÁK, J.
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ POPULÁCIE POD VPLYVOM PANDÉMIE KORONAVÍRUSU A DOPADY PANDÉMIE NA FINANČNÉ ZDRAVIE SPOLOČNOSTI

DĚD, M.
POLITICKÝ MARKETING A POLITICKÉ VZŤAHY S VEREJNOSŤOU V KONTEXTE NOVÉHO MEDIÁLNEHO PROSTREDIA

KOPINEC, P.
ŠTATISTIKY MEDZINÁRODNEJ MIGRÁCIE S AKCENTOM NA MIGRANTSKÉ DETI

KAŠICKÝ, F.
ANALÝZA AKTUÁLNEHO STAVU PRÁVNEJ ÚPRAVY VZDELÁVANIA DOSPELÝCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE