Ročník 4 Číslo 3-4 2016

BAKOVÁ, Daniela
VÝZNAM HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE RÓMSKEJ MLÁDEŽE V PROCESE EFEKTÍVNEJŠEJ INTEGRÁCIE DO SPOLOČNOSTI

BUDAYOVÁ, Zuzana
MIGRÁCIA ZA PRÁCOU – RIEŠENIE NEAZMESTNANOSTI A CHUDOBY SÚČASNÝCH RODÍN

KOVÁČOVÁ, Natália
ŠPECIFIKÁ VOLIČSKÉHO SPRÁVANIA VO VOĽBÁCH DO NR SR V ROKU 2016

ŠEBESTA, Matej
ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONA Č. 315/2016 Z.z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA