Redakcia

REDAKČNÁ RADA / EDITORIAL BOARD

PREDSEDNÍČKA / CHIEF EDITOR
PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
petronela.sebestova@gmail.com

VÝKONNÝ REDAKTOR / EXECUTIVE EDITOR
PhDr. Hermína Mareková, PhD.
hermina.marekova@gmail.com

ČLENOVIA / MEMBERS
Prof. PhDr. Monika Čambaliková, PhD. (Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD Sládkovičovo)
Prof. Dr. Thorsten Eidenmüller, LL.M. (Allensbach Hochschule, Weilburg)
Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD. (Pedagogická fakulta, UK Bratislava)
Prof. PhDr. Pavol Mühlpachr, PhD. (Fakulta sociálnych štúdií VŠD Sládkovičovo)
Prof.  László Patyán (University of Debrecen, Faculty of Health Department of Gerontology)
Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská univerzita v Trnave)
Prof. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku)
Doc. JUDr. Rastislav Funta, PhD. (Fakulta práva J.J. VŠD Sládkovičovo)
Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. (Fakulta sociálnych štúdií VŠD Sládkovičovo)
Doc. PhDr.   Jiří Tůma, PhD.  (Katedra pedagogiky a psychológie, Vysoká škola tělěsné výchovy a sportu Palestra, Praha)
Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.  (Univerzita Komenského, Bratislava)
PhDr. Marián Děd, PhD. (Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha)

RECENZNÉ KONANIE / REVIEWING
Dvojito anonymné (double-blind review). Redakcia nezverejňuje meno recenzenta konkrétneho článku a recenzentovi posiela prácu bez uvedenia autorov.

VYDAVATEĽ / PUBLISHER
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269
925 21 Sládkovičovo