Ročník 5 Číslo 2-3 2017

OBSAH

DUDIĆ, Branislav a kol.
ZAPADNÝ BALKÁN A SRBSKO V EURÓPSKEJ INTEGRÁCII

DĚD, Marián
Migrácia moslimského obyvateľstva a jej vplyv na demografický vývoj

KOVÁČOVÁ, Simona
KOMUNÁLNA ŠTRUKTÚRA A INTERAKCIE MEDZI MIESTNOU SAMOSPRÁVOU A CENTRÁLNOU VLÁDOU V ČESKEJ REPUBLIKE